Образовни програми во Словенија

Wellness
Архитектура
Бизнис економија
Бизнис информатика
Биоинформатика
Биологија
Биопсихологија
Географија
Градежништво
Графички дизајн
Дигитална уметност и практика
Диететика
Дизајн на материјал
Економски инженеринг
Електротехника
Заштита на животната средина
Инженерство и менаџмент 
Интеркултурен менаџмент
Информатика
Информатиката во современото општество
Историја
Кинезиологија
Компјутерски науки и информатичка технологија
Комуникација и медиуми
Лингвистика
Логистика
Лозарство и енологија
Маркетинг
Математика во економија и финансии
Машинство
Медиумска продукција
Меѓународна економија
Менаџмент
Мехатроника
Наука за податоци
Организација и управување со информациски системи
Политички науки
Право
Претприемништво
Сметководство и ревизија
Сообраќајно инженерство
Социјалн менаџмент
Социологија/социологија на културата
Туризам
Туризам и економија
Угостителство и туризам
Управување со туристички претпријатија
Физика и астрофизика
Хемиско инженерство