© www.freepik.com

Социологија/социологија на културата

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години), докторски (3 години).
 • Јазик: словенечки.
 • Звање: дипломиран социолог.

Студентите се стекнуваат со основни знаења за општествените процеси, распределбата на општествената моќ и нејзиното влијание, што им овозможува критички, рационално и конструктивно да го анализираат и културното минато и современиот концептуален и мисловен процес во општество кое се развива и е секогаш динамично. Во постдипломски студии, студентите стекнуваат способност да создаваат ново знаење, што е значаен придонес за развојот на науката; способност за подобрување на стандардните методи, постапки и процеси на истражувачка работа во областа на социологијата; способност за независно истражување и развојна работа и управување со истражувачки тим; познавање на важноста на квалитетот и постигнување на квалитетот на професионалната работа преку автономија, (само) критичност, (само) рефлексивност и (само) евалуација во професионалната работа и застапување за професионална етика.

Дипломирани студенти од оваа програма можат да се вработат во културни и социјални институции, маркетинг, туризам и разни други агенции, библиотеки, културни центри, невладини, државни и меѓународни организации.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање