© www.freepik.com

Дизајн на материјал

 • Степен: додипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки.
 • За да се запишете во програмата, потребно е да го положите приемниот испит (портфолио).
 • Звање: Дизајн инженер.

Програмата нуди два модули: камен и метал и полимери. Наставата се фокусира на практична и креативна работа. Ги комбинира професионалните теоретски и практични знаења – овозможува употреба на теоретско знаење и научни методи при решавање на одредени проблеми во пракса. Студентите се обучуваат да решаваат различни проектни задачи и им се укажува да работат самостојно и во тимови.

Академската година вклучува предавања, семинари, лабораториски вежби (24 недели) и 10 недели (400 часа) практични часови во компании. За време на студиите, студентите стекнуваат теоретско знаење, рачни вештини и способности.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање