Izobraževalni sistem Slovenije

V Sloveniji imamo tri stopnje izobraževanja: osnovnošolsko, srednješolsko in visokošolsko. Kandidati imajo velik nabor možnosti. Lahko se odločijo, na kateri stopnji bodo zaključili izobraževanje in kako ga bodo nadaljevali glede na karierne načrte ali okoliščine. Izobraževalni sistem v Sloveniji je zasnovan tako, da pripravi študente s potrebno bazo znanja, ne glede na to, na kateri stopnji se odločijo za dokončanje študija.

Nivoji izobraževanja

Osnovna šola

Srednješolska izobrazba

Višja izobrazba

Osnovna šola

9 let

Trajanje šolanja

Nacionalno preverjanje znanja

Končna ocena

Srednješolska izobrazba

Naslednja stopnja izobraževanja

Po zakonodaji Republike Slovenije morajo vsi otroci obvezno pridobiti osnovno splošno izobrazbo, torej osnovno šolo. Osnovna šola je brezplačna tako za slovenske državljane kot za tuje otroke. Šolanje v osnovni šoli traja 9 let pri starosti od 6 do 15 let. Ob koncu 6. in 9. razreda morajo učenci opraviti Nacionalno preverjanje znanja. Na podlagi prejetega ocenjevalnega rezultata in skupnega uspeha se učencu 9. razreda omogoči nadaljevanje šolanja.

Nižje poklicno izobraževanje

2 leti

Trajanje usposabljanja

Srednješolsko spričevalo, zaključni izpit

Končna ocena

Nižja strokovna šola

Naslednja stopnja izobraževanja

Če ima učenec samo 7 let osnovne šole, lahko pridobi nižje poklicno izobraževanje, katerega namen je pripraviti otroke za obvladovanje bodočega poklica. Usposabljanje po takem programu traja 2 leti in se konča z zaključnim izpitom, po katerem lahko otroci nadaljujejo šolanje v poklicni šoli.

Srednješolska izobrazba

Šolarji lahko po končani osnovni šoli izberejo vrsto srednješolske izobrazbe glede na osnovnošolski učni uspeh, karierne želje in načrte. V Sloveniji poznamo 3 vrste srednješolskega izobraževanja:

Srednje poklicno izobraževanje

3 leta

Trajanje usposabljanja

Končni izpit

Končna ocena

Višja izobrazba

Naslednja stopnja izobraževanja

Srednje poklicno izobraževanje (v slovenščini: Srednje poklicno izobraževanje, SPI) je na voljo dijakom s končano osnovno šolo ali nižjo poklicno izobrazbo. V srednjih poklicnih izobraževalnih ustanovah se dijaki tri leta izobražujejo in obvladajo uporabni poklic kot so mizar, mehanik, steklar, frizer, pek itd.

Poklicne šole izvajajo programe, ki so v Sloveniji podprti na državni ravni. Če v državi primanjkuje usposobljenega kadra na določenem strokovnem področju, lahko dijake ustreznih programov v praksi usposablja pravi delodajalec. To olajša iskanje zaposlitve in pomaga dijakom, da bolje utrdijo teoretično znanje in so kmalu vključeni v delovni proces. Ob koncu šolanja mora dijak opraviti zaključni izpit.

Če ima dijak željo nadaljevati šolanje na univerzi ali višji strokovni šoli, mora opraviti splošni zaključni izpit (v slovenščini: matura), ki obsega slovenski jezik, matematiko in tuji jezik. Obstajajo tudi plačljivi pripravljalni tečaji (v slovenščini: maturitetni tečaj), na katerih se dijaki usposobijo za opravljanje maturitetnih izpitov.

Srednje tehniško in poklicno izobraževanje

4 leta

Trajanje usposabljanja

Splošni zaključni izpit

Končna ocena

Višja izobrazba

Naslednja stopnja izobraževanja

Dijaki lahko pridobijo srednje tehniško in poklicno izobraževanje po končanem šolanju na osnovni šoli. Usposabljanje traja 4 leta in je namenjeno pridobivanju poglobljenih znanj znotraj določene stroke.

Ob koncu šolanja je treba opraviti strokovni zaključni izpit (v slovenščini: Poklicna matura). Rezultat tega izpita pomeni vpis na višjo strokovno šolo ali univerzo v strokovni diplomski program.

Splošno srednješolsko izobraževanje

4 leta

Trajanje usposabljanja

Splošni zaključni izpit

Končna ocena

Višja izobrazba

Naslednja stopnja izobraževanja

Učenci lahko pridobijo srednješolsko splošno izobraževanje tudi v gimnazijah. Obstajajo šolarji, ki želijo nadaljevati študij in pridobiti višjo izobrazbo. Zato so gimnazije med prijavljenimi tako priljubljene. Običajno so to učenci, ki so uspešno opravili nacionalno preverjanje znanja na osnovni šoli in bili uspešni pri vseh predmetih.

Na splošni maturi dijaki opravljajo preizkuse iz slovenskega jezika in svetovne književnosti, matematike, angleščine in dveh izbirnih predmetov. Po končani gimnaziji se dijaki lahko vpišejo na univerzo.

Gimnazije:

V splošni gimnaziji se dijaki učijo splošnih predmetov, kot so slovenski jezik, svetovna književnost, matematika, kemija, fizika, zgodovina, biologija itd.

V klasični gimnaziji se dijaki poleg osnovnih predmetov učijo tudi latinščino in imajo več predavanj zgodovine in filozofije.

Gimnazije s poglobljenim študijem tujih jezikov ali naravoslovja.

Športne gimnazije, za katere se običajno odločajo mladi profesionalni športniki.

Višja izobrazba

Slovensko šolstvo je priznano na mednarodni ravni. Študij poteka po bolonjskem sistemu. Vse več fakultet v študijski proces uvaja študijske programe v angleškem jeziku. Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je za državljane EU brezplačno, prav tako za tuje študente iz držav s podpisanimi bilateralnimi sporazumi, za ostale tujce je plačljivo, čeprav je šolnina razmeroma nizka. Slovensko izobraževanje je priznano po vsej EU, zato lahko diplomanti slovenskih izobraževalnih ustanov nadaljujejo študij v drugih državah EU. Po želji se lahko vpišejo na magistrski študij v kateri koli drugi državi Evropske unije in sodelujejo v programih študentske izmenjave.

Višja šola

2 leti

Trajanje študija

Zagovor diplomske naloge

Končna ocena

Usposabljanje na višjih strokovnih šolah (v slovenščini: Višje strokovno izobraževanje) je na voljo maturantom gimnazije in srednje strokovne šole, ki so že tri leta delali in opravili izpite iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika (v slovenščini: Poklicna matura). Višje strokovne šole ponujajo več študijskih programov kot univerze. Ti programi so osredotočeni na razvoj praktičnih veščin na področjih, kot so turizem, wellness, ekonomija, logistika, varnost, elektrotehnika in računalništvo. Dveletni študij se zaključi z zagovorom diplome.

Univerza

Diploma

3 leta

Trajanje študija

Zagovor diplomske naloge

Končna ocena

magisterij

Naslednja stopnja izobraževanja

Dijaki, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje in uspešno opravili splošni zaključni izpit, se lahko vpišejo na univerzo in pridobijo diplomo Bachelor. Obstajajo univerzitetni in strokovni dodiplomski programi. Razlika med njima je v tem, da strokovni visokošolski programi vključujejo več praktičnih disciplin. Dodiplomski študijski programi v Sloveniji običajno trajajo 3 leta in se končajo z zagovorom diplomske naloge. Po diplomi na dodiplomskem študiju lahko študenti nadaljujejo študij in pridobijo magisterij.

magisterij

2 leti

Trajanje študija

Zagovor diplomske naloge

Končna ocena

doktorat znanosti

Naslednja stopnja izobraževanja

Študij po magistrskem študiju traja 2 leti in se zaključi z zagovorom magistrskega dela. Nekateri programi (na primer Mednarodni odnosi, Pravo) ponujajo sistem »4 + 1«, kar pomeni 4 leta diplomskega in 1 leto magistrskega študija.

doktorat znanosti

2–4 leta

Trajanje usposabljanja

Zagovor doktorske disertacije

Končna ocena

Študenti lahko doktorirajo na slovenskih univerzah po študiju, ki traja 2–4 leta. Študij po doktorskem študiju se zaključi z zagovorom doktorske disertacije.

    Povežite se
    z nami

    Postavite svoje vprašanje.
    Naši svetovalci vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času.

    Postavite vprašanje