© www.freepik.com

Биологија

 • Степен: додипломски (3 години), постдипломски (2 години).
 • Јазик: словенечки, англиски.
 • Звање: дипломиран биолог.

Кандидатот, вклучен во студиската програма „Биологија“ се стекнува со основни знаења, работни методи и вештини кои се основа за повеќето природни науки, како и во други биотехнички науки и отворени можности за работа во областите на науката, технологијата и одржливиот развој.

Целта на програмата е да се едуцираат дипломирани студенти по биологија кои ќе можат да ги разберат различните компоненти на живата природа на различни организациски нивоа (од молекули, клетки преку организми до заедници) и да ги препознаат и разберат моделите и процесите во неа. Студентите ќе можат да ги користат и критички да ги проценат основите на современите вештини, практично знаење и професионални и научни истражувачки методи во биологијата.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање